Csoportjaink
Pedagógiai programunk
Dokumentumok
Különös közzétételi lista
Karinthy ovi felszereltsége
Programok, rendezvények
Ebédbefizetések
Alapítvány
Rólunk írták

 

KÖZZÉTÉTELI LISTA A
2023/24. NEVELÉSI ÉVRE

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény alapján az alábbi adatokat tesszük közzé

Felvételi lehetőség
- Az óvodába felvételt nyerhet az a gyermek, aki a 3. életévét betölti az adott nevelési évben.
- Felvételt nyerhet továbbá az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételétől számított féléven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen illetve a felvételi körzetben található 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
- A 3. életévét betöltött gyermeket a szülő köteles beíratni, illetve az óvoda köteles felvenni az óvodai nevelési év első napjától. A kötelező felvételt biztosító óvoda vezetője köteles értesíteni a fenntartót, ha az 3. életévét betöltő gyermeket az óvodába nem íratták be, a fenntartó által kapott nyilvántartás, vagy a szakértői vélemény, illetve határozat alapján.
Túljelentkezés esetén a felvétel elbírálásának szempontsorrendje:
- Óvodaköteles korú ( 3 éves ) gyermek
- Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek
- Hátrányos helyzetű
- Szakvélemény alapján az óvoda lett kijelölve a gyermek ellátására
- Körzethatáron belül élő gyermek
- Körzethatáron kívül élő gyermek
A beiratkozás ideje
Újpesti Karinthy Frigyes Óvoda: 2024. április
Az intézményben fizetendő térítési díj
A gyermekek védelméről és a gyámügyigazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyermekvédelmi törvény) 2015. szeptember 1-jétől hatályos módosítása alapján, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekeken kívül a három vagy több gyermeket nevelő családoknak, valamint a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermekek szüleinek sem kell fizetniük az óvodai étkeztetésért. Ingyenessé válik a gyermekétkeztetés továbbá a két- és egygyermekes családok számára is, ha a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálbér nettó összegének 130 %-át.

Óvodai nevelési év rendje
Telephely
Nyitvatartási idő
Újpesti Karinthy Frigyes Óvoda, 1048 Budapest, Hajló u. 2-8.
6.00-18.00

 

A nevelési év 2023. szeptember 1-jétől, 2024. augusztus 31-ig tart. Intézményünk a 2023/24. nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye alapján tarthat zárva. A fenntartó a zárás idejét a kerület többi óvodájával összhangban határozza meg az átjárhatóság biztosítása érdekében. A 11/1994. (VI. 08.) MKM rendelet értelmében intézményünk a nevelési év során 5 nap nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, mely időpontokról a szülőket legalább 7 nappal előtte értesíti. A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestületi értekezletek megtartására, illetve külső továbbképzésekre használja fel. Ezeken a napokon - szülői igény esetén - a gyermekek elhelyezése biztosított.

Ünnepek, megemlékezések rendje
Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések rendje a Pedagógiai Program és az éves munkatervben meghatározottak szerint történik (Részletes tervezésük a csoportnaplókban).
Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentációk
- Házirend
- Pedagógiai Program
- SZMSZ
- Éves Munkaterv
A dokumentációknak intézményünkben - a helyben szokásos módon - nyilvánosságot biztosítunk. A Házirend egy példánya - az óvodás gyermek beíratásakor - minden szülő számára átadásra kerül. Önkormányzatunk Képviselő - testülete 59/2015. (III.26.) számú határozatával az Óceán Tagóvoda szüneteléséről döntött.


Óvodapedagógusok száma

Az Újpesti Karinthy Frigyes Óvoda óvodapedagógusainak száma

18 fő


Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

Főiskolai végzettségű főállású óvodapedagógus

18 fő
Főiskolai végzettségű, szakvizsgát tett főállású óvodapedagógus
6 fő


Pedagógiai asszisztensek száma

Az Újpesti Karinthy Frigyes Óvoda pedagógiai asszisztenseinek száma
3 fő

 

Dajkák száma

Az Újpesti Karinthy Frigyes Óvoda dajkáinak száma
8 főDajkák szakképzettsége

Dajkai szakképesítéssel rendelkező dajka
8 fő
Egyéb középfokú végzettséggel rendelkező dajka
3 fő


Óvodai csoportok száma

Az Újpesti Karinthy Frigyes Óvoda csoportjainak száma
8


Az óvodai férőhelyek száma

Az Újpesti Karinthy Frigyes Óvoda férőhelyeinek száma
200 fő


Óvodai gyermekcsoportok létszáma

Újpesti Karinthy Frigyes Óvoda - 8 csoport
1. csoport (Süni csoport)
21 fő
2. csoport (Pillangó csoport)
23 fő
3. csoport (Katica Csoport)
21 fő
4. csoport (Halacska csoport)
23 fő
5. csoport (Hétszínvirág Csoport)
23 fő
6. csoport (Százszorszép csoport)
24 fő
7. csoport (Tulipán Csoport)
23 fő
8. csoport (Napraforgó Csoport)
19 fő
Összesen
177 fő


Újpesti Karinthy Frigyes Óvoda
1048 Budapest, Hajló u. 2-8.; telefon: +36-1-380 6197
e-mail: karinthyovoda@gmail.com