Csoportjaink
Pedagógiai programunk
Dokumentumok
Különös közzétételi lista
Karinthy ovi felszereltsége
Programok, rendezvények
Ebédbefizetések
Alapítvány
Rólunk írták

A Karinthy Frigyes Óvoda pedagógiai programjáról

Óvodai nevelésünkkel törekszünk arra, hogy a gyermek személyiségében rejlő képességeket kibontakoztassuk, az egyéni sajátosságokhoz mérten a legeredményesebben fejlődjön. A gyermeket képessé tesszük az őt körülvevő világban való biztonságos eligazodásra, fejlesztjük önállóságát. Szeretnénk elérni, hogy a kisgyermek önállóan gondolkodó, érdeklődő, együttműködésre képes, nyitott, vidám és boldog legyen.
A sajátos nevelési igényű gyermekekkel együtt nevelődéssel a különbözőségek elfogadására képesek lesznek, toleráns magatartást mutatnak mások iránt. A más kultúrából érkező gyerekek szokásait képesek lesznek elfogadni. A gyermek belső érése, valamint a családi nevelés és az óvodai nevelési folyamat eredményeként a kisgyermek az óvodáskor végére eléri az iskolai munkához, az iskolai élet megkezdéséhez szükséges fejlettségi szintet.
Óvodánk a családdal együttműködve, a gyermek érdekeit mindenkor figyelembe véve pedagógiai eszköztárával kiegészíti, segíti a családi nevelést. Óvodánk nevelési programja az általunk megfogalmazott gyermekkép megvalósítását szolgáló gyermeki tevékenységek, a fejlődést segítő környezeti feltételek és a tudatos tervszerű nevelői hatások rendszerét tartalmazza.

Óvodai nevelésünk alapelvei:

 • gyermekközpontú nevelés, amely a kisgyermek testi-lelki igényeit veszi alapul,
 • az óvoda minden dolgozója elfogadva a gyermek személyiségét, tisztelettel, szeretettel, megbecsüléssel és bizalommal kezeli,
 • az egyéni személyiség kibontakoztatása, olyan készségek, képességek, kompetenciák fejlesztése, amelyek az életen át tartó tanulást alapozzák,
 • az óvodapedagógus törekszik a gyermekek személyiségéhez igazított pedagógiai intézkedések alkalmazására,
 • családdal való együttműködés a gyermek harmonikus személyiségfejlesztése érdekében,
 • a gyermeki jogok és alapvető szabadságok tisztelete és védelme, különös tekintettel az egyenlő hozzáférés biztosítására,
 • esélyegyenlőség biztosítása a sajátos nevelési igényű valamint hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek érdekében, differenciáló módszertan és kompetencia-fejlesztő programok alkalmazásával, amelyet az óvodapedagógusok és egyéb szakemberek segítségével valósítunk meg,
 • a nemzeti etnikai kisebbség és migráns gyermekek és családjuk számára biztosított az önazonosság megőrzése, ápolása, erősítése, a multikulturális és interkulturális, nevelésen alapuló integráció,
 • az óvodapedagógus modellszerepének elve szerint a gyermek az óvodában utánzás, modellkövetés útján magatartási formákat, viselkedési mintákat tanul meg, ezért fontos, hogy az óvodapedagógusokat és a technikai dolgozókat esztétikus külső, kiegyensúlyozott, empatikus, toleráns magatartás, jó konfliktuskezelés, kreatív és stratégiai gondolkodás jellemezze.

Óvodai nevelésünk célja:

Óvodai nevelésünk célja az óvodás gyermekek harmonikus, sokoldalú, teljes személyiséget érintő fejlesztése az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével.

Óvodai nevelésünk jellemzői:

Az óvodai nevelés alapfeladatain belül nevelőtestületünk kiemelten kezeli:

 • a játék fontosságát és elsődleges szerepét a gyermek fejlődésében valamint a kultúraközvetítésben;
 • az egészséges életmódra nevelést, ezen belül a mozgásfejlődés tudatos alakítását;
 • a környezettudatos magatartás megalapozását;
 • a tevékenységek szervezését, a gyermekek képességeinek megfelelően differenciálva;
 • a kommunikációs nevelést, különös tekintettel az anyanyelvi nevelésre.

A nevelésben alkalmazott speciális módszerek és eszközök:

 • a Montessori pedagógia egyes elemei és eszközei;
 • a fejlesztőpedagógiai ismeretek, módszerek;
 • változatos sporttevékenységek és mozgásfejlesztő eszközök;
 • drámapedagógiai elemek és módszerek;
 • a magyar népi kultúra és hagyományok közvetítése;
 • a projekt módszer alkalmazása.

A feladatokat óvónőink egyéni beállítódásuknak megfelelően, változatos módszerek alkalmazásával valósítják meg.

lap tetejére

Újpesti Karinthy Frigyes Óvoda
1048 Budapest, Hajló u. 2-8.; telefon: +36-1-380 6197
e-mail: karinthyovoda@gmail.com